Pojištění odpovědnosti


Z pojištění odpovědnosti za Vás zaplatíme škody, které způsobíte jinému.

Vztahuje se na škody na životě a zdraví a na škody na majetku včetně následných finančních škod.

Pojištění odpovědnosti podnikatelů se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené

 • podnikatelskou činností pojištěného
 • vadou výrobku
 • výkonem vlastnických práv k nemovitosti
 • na pronajatých nemovitostech
 • na věcech zaměstnanců a při praktickém vyučování
 • náklady léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění
 • na věcech převzatých, užívaných, odložených a vnesených
 • v rámci společenství vlastníků bytových jednotek
 • v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • na převzatých vozidlech a plavidlech
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • utrpěnými duševními útrapami (peněžitá náhrada nemajetkové újmy)
 • náklady občanského soudního řízení o náhradě škody
 • náklady na mimosoudní projednání nároků poškozeného

Výhody pojištění

POSKYTUJEME NADSTANDARDNÍ SERVIS A INDIVIDUÁLNÍ LIKVIDACE

NABÍZÍME POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI GLOBAL EKO, KTERÉ HRADÍ ŠKODU NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ